skip to Main Content

1. Johdanto

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) toteuttaa kolmiyhteisen Jumalan lähetystä (missio Dei) muuttuvassa maailmassa. ”Sansan suunta 2016‒2020” syventää strategian 2010‒2015 linjauksia. Edellisen strategiakauden näky viedä evankeliumi kahden miljardin ihmisen ulottuville on tutkimustiedon valossa toteutunut. Työn painopiste on siirtynyt Aasiaan. Uudella strategiakaudella kiinnitämme entistä enemmän huomiota kullekin yleisölle sopivan median ja sisällön löytämiseen ja käyttöön ottamiseen. Kuuntelemme entistä paremmin kumppanien toiveita ja autamme heitä verkostoitumaan.

2. Sansan visio ja arvot

Visio

Vuonna 2020 Sansa on median digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun avulla jakanut toivon sanomaa Aasiassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät vielä tai enää tunne Jeesusta Kristusta.

Sansan näkynä on tavoittaa saavuttamattomia kansoja ja tukea vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä median avulla. Lähi-idässä ja Aasiassa asuu suurin osa ihmisistä, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta Kristuksesta.

Tehtävämme on viedä evankeliumi kustannustehokkaasti median digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun avulla sinne, missä sitä ei muuten kohdattaisi, uskon syntymiseksi ja Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon vahvistu­miseksi. Tämä tapahtuu yhteistyönä kansainvälisten ja paikallisten kumppaniemme kanssa. Kansainväliset pääkumppanimme ovat TWR (Trans World Radio), FEBC International (FEBC), SAT-7, Luterilainen maailmanliitto (LML) ja paikalliset luterilaiset kirkot. Suomessa olemme seurakuntien ja niiden jäsenten kumppani medialähetystyössä.

Lähetystehtävä on kokonaisvaltainen. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama. Tähän perustuu hänen ihmisarvonsa. Jumalan elämää antava Sana avaa median avulla ja Pyhän Hengen voimasta pelastuksen jokaiselle ihmiselle.

Arvot

Sanaan sitoutuminen

Kolmiyhteinen Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatun sanassa. Olemme olemassa Jumalan sanan välittämistä varten.

Toivon viesti

Evankeliumi luo toivoa. Suuntaamme työtämme niin, että toivon viesti voi saavuttaa saavuttamattomat ja vaikeissa oloissa elävät ihmiset.

Usko ja palvelu

Jeesuksen tarjoama pelastus antaa ihmiselle elämän tarkoituksen. Työmme tavoitteena on uskon syntyminen Jeesukseen Kristukseen ja elämä Jumalan yhteydessä Pyhän Hengen ohjaamana.

Yhteistyö

Lähetystehtävä on yhteinen. Tarvitsemme työmme toteuttamiseen yhteistyökumppaneita kotimaassa ja ulkomailla. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja vastuuseen.

Avoimuus

Kerromme avoimesti työmme onnistumisista, haasteista ja tarpeista. Olemme avoimia uusille toimintatavoille, arvioimme toimintaamme ennakkoluulottomasti ja kehitämme sitä jatkuvasti.

3. Sansan suunta 2016‒2020

”Sansan suunta 2016–2020” ohjautuu kirkon lähetystyön peruslinjauksen ”Yhteinen todistus” mukaan. Lähetystyömme ytimessä on tehtävä kertoa Jeesuksesta Kristuksesta. Korostamme mediaa lähetystyön välineenä. Suuntaamme työtämme sinne, missä media tuo lisäarvoa evankeliumin välittämiseen siitä osattomille; alueille, jonne perinteinen lähetystyö ei yllä, suljettujen ovien taakse tai vaikeissa oloissa elävien ihmisten luokse. Media toimii rajattomasti ja ajattomasti.

Kumppaniemme ja yhteistyötahojemme voimavarojen vahvistaminen on meille tärkeä painopiste. Teemme medialähetystyötä kumppaniemme tarpeita kuunnellen. Kumppanien tukeminen vahvistaa työn laatua.

Huomioimme mediakehityksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet työn suuntaamisessa. Seuraamalla mediateknologian kehitystä ja median käyttöä Sansan toimintaa voidaan kohdentaa entistä paremmin tavoitteiden ja käyttäjien mukaan.

Verkostojen ja vapaaehtoistyön merkitys kasvaa entisestään. Verkostoituminen vahvistaa yhteyttä ihmisten ja kumppaniorganisaatioiden välillä. Vapaaehtoisuus on kasvava trendi kaikessa lähetystyössä.

Innostava raamatunopetus ja medialähetystyön tuloksista kertominen tukevat ja varustavat seurakuntia niiden lähetystehtävän toteuttamisessa.

Strategiakauden painotukset

Medialähetystyö synnyttää ja ylläpitää uskoa

Sansan tehtävä on viedä evankeliumia median avulla erityisesti sinne, missä sitä ei vielä ole kuultu ja missä perinteistä lähetystyötä ei voi tehdä. Haluamme tavoittaa uusia ihmisryhmiä Kristukselle. Haluamme myös varustaa ja rohkaista niin sanotuissa suljetuissa maissa eläviä kristittyjä ja luoda seurakuntayhteyttä median välityksellä. Raamattu- ja teologinen opetus antaa tukensa kristityille myös niissä maissa, joissa kristittyjen määrä kasvaa nopeasti ja seurakunnilla on vähän työntekijöitä. Sosiaaliset ohjelmat tukevat ihmisiä heidän jokapäiväisessä elämässään, rakentavat siltaa seurakunnan yhteyteen ja antavat kokemuksen Jumalan rakkaudesta. Näitä ohjelmia ovat muun muassa Hanna-työn ”Naiset toivon lähteellä -ohjelmat.

Ydintehtävän toteuttaminen edellyttää valintoja eri ohjelmien välillä. Valinnat perustuvat tietoihin ohjelmien vaikuttavuudesta. Strategiakauden aikana evaluoimme neljä hanketta, jotta saamme tietää ohjelmien vaikuttavuuden ja sen, palveleeko ohjelma tavoitteitamme. Myös uusille alueille siirtyminen saattaa pakottaa muutoksiin aiempien ohjelmien tukemisessa.

Sansa toimii ulkomailla yhteistyössä kumppanien kanssa, jotka ovat alueellaan medialähetystyön, toimintaympäristön, kielen ja kulttuurin asiantuntijoita. Kannustamme kumppaneita kehittämään ammattitaitoaan. Tarvittaessa olemme avoimia uusien kumppanuuksien syntymiselle, esimerkiksi mobiiliteknologian alueella. Pitääksemme yllä omaa ammattitaitoamme, olemme läsnä tärkeimmissä medialähetystyön verkostoissa.

Median mahdollisuudet

Sansa käyttää välineenään digitalisoituvaa mediaa. Digitalisointi muuttaa maailmaa radikaalisti ja avaa medialähetystyölle valtavasti mahdollisuuksia. Sekä ohjelmien sisältö että jakelu ovat jatkuvassa muutoksessa: kukin käyttäjä saa entistä täsmällisemmin omaan tarpeeseensa sopivaa sisältöä – vieläpä itselle sopivaan aikaan.

Sansan ja sen yhteistyökumppanien tekemä medialähetystyö on monipuolista. Radio-ohjelmia kuunnellaan lyhyillä ja keskipitkillä aalloilla sekä paikallisradioita käyttäen. Kristillisiä televisio-ohjelmia nähdään eri satelliittikanavilla ja paikallistelevisioissa. Internet ja mobiilisovellukset avaavat aivan uuden maailman medialähetystyölle, ja siinä toimimista erityisesti kehitämme.

Mediatutkimus antaa tietoa yleisömme median käytöstä eri alueilla. Esimerkiksi Intian maaseudulla on kyliä, joissa ei ole sähköä ja radiolähetykset lyhyillä aalloilla ovat edelleen hyvä tapa tavoittaa ihmisiä. Toisaalla, erityisesti Kiinassa mediateknologia ja median käyttö muuttuu huimaa vauhtia. Yleisön tavoittaa parhaiten älypuhelimen tai muun mobiililaitteen kautta. Vahvistamme edelleen evankeliumin kuuluvuutta Aasian suurkaupungeissa.

Esimerkki nykyaikaisen mediateknologian käyttämisestä on myös FEBC:n kanssa toteutettava kriisiradiotyö. Tuemme kriisiradiotiimien valmiuskoulutusta Aasiassa. Katastrofin sattuessa on mahdollista sopia lisätuesta yhteistyökumppanin kanssa.

Internetin tai mobiilisovelluksen avulla Sansan tukemia ohjelmia on mahdollista kuunnella tai katsoa kaikkialla maailmassa. Välineen ja kohdeyleisön tunteminen mahdollistaa erilaiset sisällöt tarpeen mukaan. Palvelemme seurakuntien ja järjestöjen maahanmuuttajatyötä auttamalla niitä löytämään sopivia mediasisältöjä maahanmuuttajien kielillä. Esimerkiksi Syyriasta tullut pakolainen voi Suomessa kuunnella tai katsoa ohjelmia omalla kielellään.

Kumppanin kuuntelemisen merkitys työn suuntaamisessa

Ulkomailla

Hyvin toimivat suhteet kumppaneihin ovat edellytys medialähetystyössä onnistumiselle. Syvennämme yhteistyötämme selkeyttämällä omia toimintatapojamme ja kuulemalla kumppaniemme tarpeita entistä paremmin. Perinteisten ohjelmatuotantoon ja lähetyksiin keskittyvän tuen lisäksi ehdotamme ja toteutamme hankkeita, jotka vahvistavat kumppaniemme kapasiteettia heidän toivomallaan alueella, esimerkiksi hankehallinnossa, varainhankinnassa tai jälkihoitotyössä. Evaluaatioiden kautta saamme tietoa myös näistä kehittämisalueista.

Muuttuva mediamaailma tarjoaa haasteita myös kumppaneillemme, joista osa on vuosikymmeniä keskittynyt pelkästään radion avulla tapahtuvaan viestintään. Tuemme kumppaneitamme heidän etsiessään tapoja tehdä tämän päivän medialähetystyötä. Pidämme yllä omaa asiantuntijuuttamme, opimme yhdessä kumppaniemme kanssa heidän toimintaympäristöstään ja tarvittaessa kutsumme heitä mukaan uusille alueille ja uusiin toimintamuotoihin.

Kotimaassa

Medialähetystyö edellyttää visioomme ja arvoihimme sitoutuneita kumppaneita myös kotimaassa. Syvennämme kumppanuutta seurakuntien, yhteistyöjärjestöjen ja yksityisten tukijoiden kanssa. Syventäminen edellyttää avainhenkilötapaamisia, kumppanien kuuntelemista, yhteistyön lisäämistä ja toimintaketjujen parantamista. Viestimme selkeästi medialähetystyön vaikuttavuudesta ja lisäämme sen tuntemista. Tavoitteenamme on, että medialähetystyö tulee osaksi kirkon ja sen seurakuntien lähetysstrategiaa.

Verkostot ja vapaaehtoiset

Ulkomailla

Medialähetystyö on aina luonteeltaan rajoja ylittävää, siksi yhteistyö ekumeenisesti verkostoitumalla vahvistaa viestiämme. Kannustamme yhteistyökumppaneitamme verkostoitumaan omalla alueellaan ja oppimaan toinen toisiltaan. Erityisesti luterilaisten kirkkojen kanssa kehitämme verkostoyhteistyötä. Pidämme esillä medialähetystyötä kirkon foorumeilla Suomessa ja ulkomailla muun muassa Luterilaisen maailmanliiton kanssa.

Onnistunut esimerkki verkostoitumisesta on Intiassa TWR:n ja luterilaisen kirkkoliiton, UELCI:n, yhteistyö viestintäkoulutuksen saralla. Kirkot ovat yhdessä oppineet tuottamaan kristillisiä ohjelmia ja aavamaan ovensa medialähetystyön kautta uskoon tulleille. Etsimme mahdollisuuksia vastaavaan, kaikkia osapuolia vahvistavaan yhteistyöhön myös Indonesiassa ja Mekong-alueella. Pidämme esillä mahdollisuutta verkostoitumiseen työalueilla myös Suomen kirkon lähetysjärjestöjen kanssa.

Kotimaassa

Verkostot ovat Sansan työn elinehto Suomessa. Sansan oman verkoston muodostavat jäsenet, piirien vetäjät, vapaaehtoiset, Hanna-työ ja nuorten aikuisten työ yhdessä. Koska kolmiyhteinen Jumala on uskonut lähetys­työn toteuttamisen kirkolleen, Sansan verkostot ja vapaaehtoiset suunnataan palvelemaan seurakuntien missionaarisuutta ja medialähetystyötä. Verkostoidumme myös hiippakuntien kansainvälisen työn kanssa ja osallistumme hiippakuntien lähetystapahtumiin. Edistämme kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyötä ja tuemme Suomen lähetysneuvoston toimintaa.

4. Kehitysohjelmat Sansan suunnan toteutumiseksi

Sansan linjausten toteuttaminen edellyttää kehitysohjelmia. Niillä varmistetaan, että strategiakauden neljä painotusta (kohdassa 3.1) toteutuvat ja muuttuvat teoiksi. Suuntaa tarkistetaan kauden edetessä saavutettujen tulosten ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan.

Kehitysohjelmat:

Kumppanuuksien kehittäminen ulkomailla ja kotimaassa. Ulkomaisten kumppanien kapasiteetin kasvattaminen sekä media-, hanke- ja varainhankintaosaamisen laadullinen parantaminen.

Ulkomaisten hankkeiden jatkuvuuden turvaaminen lisäämällä talouden rakenteiden joustavuutta kotimaassa.

Tunnettuuden nostaminen sekä varainhankinnan resurssien ja tulosten seurannan tehostaminen.

5. Strategian 2016‒2020 tarkastuspisteet

”Sansan suuntaa 2016‒2020” toteuttavat vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja talousarviot, jotka tarvittaessa joustavat äkillisten tarpeiden mukaan. Sansan hallitus tarkistaa vuosittain strategisen suunnan painotukset toiminnan ja talouden tavoitteiden perusteiksi. Näin toiminta on tavoitteellista pitkällä aikavälillä, mutta tarvittavan joustavaa voidaksemme muuttaa toiminnan painotuksia toimintaympäristön muutosten mukaan.

6. Muuttuva toimintaympäristö

Lähetystyön haasteet

Maailman yli seitsemästä miljardista ihmisestä kristittyjä on noin kolmannes. Vaikka kristittyjen määrä on kasvanut edellisen vuosisadan aikana, kristittyjen prosentuaalinen osuus on säilynyt lähes entisellään. Evankeliumin tavoittamatto­missa arvioidaan olevan vielä 29 prosenttia koko maailman väestöstä. Heistä suurin osa elää Aasiassa. Monet elävät myös perinteisen lähetystyön kannalta vaikeasti tavoitettavissa maissa. Medialähetystyön kohderyhmien ytimeen kautta aikojen kuuluneet maahanmuuttaja- ja pakolaisyleisöt kasvavat.

Maailma on muutoksessa. Ennakoimattomuus on todellisuutta. Emme tarkkaan tiedä minkälainen maailmamme on kulttuurisesti, uskonnollisesti tai taloudellisesti tämän vuosikymmenen lopussa. Useat perinteisesti kristityt maat ovat muuttuneet monikulttuurisiksi ja -uskontoisiksi. Syiksi on arvioitu maallistumista ja maahanmuuttoa sekä arkitodellisuuden teknologisia ja sosiaalisia muutoksia. Toisaalta kristinuskon vaikutus kasvaa eteläisellä pallonpuoliskolla. Etenkin evankelinen ja karismaattinen kristillisyys vahvistuu samalla kun perinteisten kirkkojen kasvu hidastuu.

Monilla alueilla uskontojen nousu poliittisiksi ja yhteiskunnallisiksi tekijöiksi haastaa yhä syvempään uskontojen tuntemiseen ja vuoropuheluun eri uskontojen maltillisten edustajien kanssa yhteiskuntarauhan turvaamiseksi.

Kristillinen kirkko elää ja hengittää lahjaksi saadusta lähetystehtävästä. Näin lähetys on kirkon merkittävä liikkeellä pitävä voima ja uudistaja. Kehittyvissä maissa sadat kirkot ja seurakunnat panostavat voimakkaasti lähetykseen ja evankelioimiseen. Lähetystyötä tehdään yli kaikkien rajojen.

Median muutos ‒ oikea väline oikeassa paikassa

Mediamaailma on nopeassa muutoksessa. Kristillistä sanomaa mediassa seuraavien määrä on kolmenkertais­tunut kolmessa vuosikymmenessä. Kyse ei ole pelkästään evankelioivista ohjelmista vaan muun muassa mobiililaitteisiin sovelletusta raamatunopetuksesta, lasten ja nuorten ohjelmista ja muusta toivoa tuovasta sisällöstä.

Ihmisten tavat käyttää mediaa monipuolistuvat jatkuvasti. Yksisuuntaisen median aika on ohi. Median käyttötutkimuksien mukaan sitä teknisesti katsotaan ja kuunnellaan silloin kuin itselle sopii. Netti ja mobiilimedian välitön ja nopea vuorovaikutus ei enää tue passiivista sisällöntuotantoa, vaan koko tuotantotapa on monin paikoin mietittävä uudelleen. Median käyttäjästä on tullut sekä kuluttaja että sisällön tuottaja.

Mediateknologian kehitys antaa paljon uusia mahdollisuuksia kristilliselle todistukselle. Mobiilimedian mahdollisuudet kasvavat räjähdysmäisesti. Niiden käytössä on kuitenkin eroja niin eri maiden kuin alueiden, esimerkiksi maaseudun ja kaupunkien välillä. Kehittyneillä ja hyvän infrastruktuurin alueilla teknologinen kehitys on nopeaa ja mobiilin median käyttö kasvaa voimakkaasti. Vähemmän kehittyneillä alueilla, joissa infrastruktuuri on heikompaa, perinteinen sähköinen media, kuten radiolähetykset keskipitkillä ja lyhyillä aalloilla sekä televisio edelleen tavoittavat ihmisiä parhaiten.

Myös niillä alueilla, joilla Sansa yhteistyökumppaneineen toimii, median käyttö on hyvin kirjavaa. Yhden ja saman kielialueen sisällä voi olla sekä tarvetta kristilliselle mobiilituotannolle että perinteisille radiolähetyksille. Yhä tärkeämmäksi kristillisessä mediatyössä nousee mediatutkimus ja teknologisen kehityksen seuraaminen, jotta evankeliumia voidaan välittää tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

7. Kirkon medialähetysjärjestö

”Sansan suunta 2016–2020” on valmistunut Jumalan tahtoa rukouksessa etsien ja Sansan jäseniä, yhteistyöseurakuntia sekä ulkomaisia ja kotimaisia kumppaneita kuunnellen.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon medialähetysjärjestö. Lähetysjärjestön ja kirkon välisellä perussopimuksella sitoudumme kirkon tunnustukseen, päätöksiin ja kirkon lähetystyön peruslinjaukseen ”Yhteinen todistus”. Toimimme yhdessä kirkon, sen hiippakuntien, seurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa. Kaikessa toiminnassamme noudatamme kirkon ekumeenisen strategian periaatteita. Sansa on Suomen lähetysneuvoston aktiivinen jäsen ja Suomen ekumeenisen neuvoston kumppanuusjärjestö.

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku