Sansan tietosuoja- ja rekisteriseloste

Sansan tietosuoja- ja rekisteriseloste

Medialähetys Sanansaattajien asiakasrekisteri sisältää perustiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, työmme yhteydessä toimivista henkilöistä, lahjoittajista, erilaisten julkaisujen tilaajista ja muista työstä kiinnostuneista, jotka toivovat tietoa työstä. Tietosuoja- ja rekisteriseloste kertoo tarkemmin, mitä tietoja rekisteriin tallennetaan ja miten tietosuojasta huolehditaan.

Osion kuva

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen seloste rekisteristä ja tietosuojasta

Rekisterinpitäjä

Medialähetys Sanansaattajat ry. Postiosoite: Medialähetys Sanansaattajat, PL 13 (Munckinkatu 67), 05801 Hyvinkää. Puhelin: 019 457 7700. Sähköposti:

Rekisteriasiat

Rekisteriin liitettyjä henkilön omia tietoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta . Kyselyyn pyritään vastaamaan viimeistään viikon kuluessa.

Rekisterin nimi

Medialähetys Sanansaattajien asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakas- ja palvelusuhteen hoito ja ylläpito, palvelun kehittäminen sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely Medialähetys Sanansaattajien toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
 • Seurakunta, jonka alueella rekisteröity asuu
 • Tunnistustiedot (asiakasnumero)
 • Henkilön työtehtävä, mikäli henkilö on seurakunnan, muun yhteisön tai yhteistyötahon palveluksessa
 • Lupatiedot (haluaako informaatiota Sanansaattajista)
 • Asiakassuhdetiedot ja mahdollisen asiakassuhteen päättymistiedot
 • Mahdollisen asiakassuhteen päättymistiedot
 • Jäsenyyteen liittyvät tiedot

Tietoja säilytetään niin kauan kuin säilyttämistä edellyttävä asianmukainen suhde Medialähetys Sanansaattajiin on voimassa. (ks. Tietojen käsittelyn oikeusperusteet)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään rekisteröidyn täyttämillä sähköisillä ja paperisilla lomakkeilla. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös tapaamisissa tai puhelimitse, jos henkilö sitä pyytää. Seurakuntien työntekijöiden tietoja (työtehtävä, yhteystiedot) voidaan kerätä seurakuntien internet-sivuilta.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteet

EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa määritetään henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet. Medialähetys Sanansaattajien rekisterissä käsittelyn perusteina ovat tapauksesta riippuen joko henkilön suostumus, sopimuksen täytäntöönpano tai oikeutettu etu perustuen asiakassuhteeseen tai siihen rinnastettavaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten omaan käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja käsittelyssä noudatetaan sisäänrakennetun tietosuojan periaatteita. Tietoja käsitellään vain siltä osin, kuin se on aiheellista rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen tai Medialähetys Sanansaattajien toiminnan kannalta. Medialähetys Sanansaattajien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisella tietoturvalla kuten mm. monitasoisella palomuurilla. Medialähetys Sanansaattajien asiakasrekisteriin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Vastustamisoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä joko kokonaan tai erityisesti suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei enää saa käsitellä tähän tarkoitukseen.

Tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia tietojen korjaamista. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää henkilöllisyyden todistamista tietojen väärinkäytön ehkäisemiseksi. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli viimeistään kuukauden sisällä.

Tietojen poistaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tiedot poistetaan henkilön sitä niin halutessa (rekisteröidyn oikeus tulla unohdetuksi). Tapauksissa, joissa henkilö toivoo poistamista, mutta laki velvoittaa joidenkin tietojen säilyttämiseen, poistetaan muut tiedot mahdollisimman pitkälle ja arkistoidaan säilyttämistä vaativat tiedot lain määräämäksi ajaksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös muut EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyt oikeudet kuten oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa sekä oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää henkilöllisyyden todistamista tietojen väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Päivitetty 7.6.2018


Tietoa Sansan verkkosivujen evästeistä (cookies)

Sansan verkkosivuilla käytetään evästeitä antamaan Sansalle tilastotietoja sivujen käytöstä. Järjestelmä kerää mm. seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Lisäksi käytössä on ns. FB-pikseli, joka liittyy Facebook-viestinnän analysoimiseen.